Polityka prywatności

Polityka Prywatności / RODO / pliki Cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.adwokat-makowski.pl (dalej jako: Serwis), a także danych przekazanych Kancelarii w związku ze świadczeniem pomocy prawnej oraz określa mechanizmy wykorzystania przez Serwis plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: Cookies).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest adw. Tomasz Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firma Tomasz Makowski Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Gdyni przy ul. 3 Maja 21/6, NIP 586-220-33-30, adres e-mail: biuro@adwokat-makowski.pl (dalej jako: Kancelaria).
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. w celu realizacji umowy o świadczenie usług prawnych, udzielenia pomocy prawnej lub podjęcia działań przed zawarciem umowy albo udzieleniem porady prawnej, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane Kancelarii drogą mailową, listowną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
   – na potrzeby działań administracyjnych, statystycznych i marketingowych Administratora,
   – w celu lepszego dostosowania Serwisu (tzn. strony internetowej) Administratora do potrzeb jego użytkowników,
   Wyrażenie Państwa zgody nie jest wymagane, ale jest konieczne do dokonywania czynności wskazanych powyżej, przy czym nawiązanie kontaktu z Kancelarią i przekazanie Państwa danych osobowych świadczy o wyrażeniu ww. zgody.
  4. Kancelaria może przetwarzać Państwa dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jednak w tym przypadku – w razie przesłania zapytania z Państwa strony – zawsze Państwu wskażemy jakie są prawnie uzasadnione interesy Kancelarii, w celu realizacji których Kancelaria będzie przetwarza Państwa dane.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których nastąpi to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
  6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub udzielenia pomocy prawnej (w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f RODO) lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Kancelarii.
  7. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z którymi współpracujemy (na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) lub do pracowników / współpracowników (na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych), w szczególności biura rachunkowego, biura tłumaczeń, rzeczoznawców, dostawcy usług internetowych, hostingowych, obsługi informatycznej, obsługi pocztowej, obsługi sekretarskiej, prawników działających w ramach pełnomocnictwa substytucyjnego lub upoważnienia do zastępowania adwokata.
  8. Mają Państwo prawo do:
   1. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO:
    – wglądu do swoich danych osobowych,
    – sprostowania swoich danych osobowych,
    – w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie macie Państwo prawo do żądania usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych,
    – przeniesienia swoich danych osobowych,
   2. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:
    – wglądu do swoich danych osobowych,
    – sprostowania swoich danych osobowych,
    – usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
    – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    – przeniesienia swoich danych osobowych,
    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem,
   3. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
    – sprostowania swoich danych osobowych,
    – usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
    – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    – przeniesienia swoich danych osobowych,
   4. w celu realizacji powyższych (ppkt. 1) – 3)) uprawnień, możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres biuro@adwokat-makowski.pl
   5. na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W przypadku zawarcia umowy o świadczeniu usług prawnych oraz udzielania Kancelarii pełnomocnictwa uzyskujecie Państwo uprawnienie do otrzymania od Kancelarii pisemnej Informacji od Administratora obejmującej ww. informacje objęte niniejszą Polityką Prywatności.
 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików Cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (dalej: Urządzenie) Użytkownika Serwisu (tj. Państwa urządzeniu). Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (dalej: Serwisy zewnętrzne);
  3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 3. Administrator współpracuje z Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika, np. Google Analytics. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 4. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć oraz przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  2. Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te są zbierane w celu analizy oraz ulepszania Serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies pochodzące z Serwisu korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 7. Zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Adwokat Tomasz Makowski przyjmuje Klientów we wszystkie dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania drogą telefoniczną lub e-mailową.

W sprawach nagłych pomoc udzielana jest również w dni wolne od pracy.

---

Kancelaria Adwokacka Tomasz Makowski

81-393 Gdynia, ul. Świętojańska 46/2
tel. kom. + 48 506 77 82 77
e-mail: biuro@adwokat-makowski.pl
www: adwokat-makowski.pl

---